Summary dissertation

Pastoral works. Priests, books and compilative practices in the Carolingian period Download a pdf-version here. Priests are the main subject of this dissertation; clergymen that served communities of laypeople via local churches where they provided them with pastoral care. By examining the books they used for this purpose, we can get a glimpse of what early medieval Christianity and life in a rural context looked like. The dissertation’s main question is how these books can be instrumentalized and what kind of knowledge this yields....

November 27, 2020 · 11 min · Bastiaan

Samenvatting proefschrift

Pastorale werken. Priesters, boeken en compilatieve praktijken in de Karolingische periode Download een pdf-versie hier. Het hoofdonderwerp van dit proefschrift zijn priesters; geestelijken die gemeenschappen van leken via lokale kerken voorzagen van pastorale zorg. Door de boeken die zij hiervoor gebruikten te onderzoeken kunnen we een glimp opvangen van hoe het vroegmiddeleeuwse Christendom en het leven in een plattelandsdorp eruitzag. Centraal in dit proefschrift staat de vraag hoe deze boeken hiervoor te gebruiken zijn en welke kennis dit oplevert....

November 26, 2020 · 13 min · Bastiaan